حوزه روابط کار

  • قانون کار

فصل اول - متن قانون کار 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]

 
فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌ 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل سوم - شرایط کار 
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل پنجم _ آموزش و اشتغال 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل ششم - تشکل های کارگری و کار فرمائی 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران‌ 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل نهم - مراجع حل اختلاف 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل دهم - شورایعالی کار 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌ 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 

قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌ 
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]

 

  • تصویب نامه ها
اصلاح تصویب نامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 کارکنان دولت 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب‎ نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصویب‎ نامه موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه ‎گذاری استان 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه در خصوص تعیین حق مسکن کارگران 1383 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه در خصوص عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه در خصوص واگذاری سهام ترجیحی 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه در مورد حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، راه و ترابری ، کار و امور اجتماعی و تعاون 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
مصوبه هیات وزیران در خصوص نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه های اداری 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه در خصوص تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در مورد تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه راجع به تمدید مدت آئین نامه اجرایی ماده 191 –معافیت کارگاه کمتر از 10 نفر از قانون کار 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
افزایش حق حضور اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران مصوب 2/5/84 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
 

تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 84515 مورخ 15/12/84 در خصوص پیمانکاران 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]

 

 

 

 

  • بخشنامه ها

 

  • قوانین مرتبط