مدیرکل  

 مدیر  

دکتر حسینعلی خواجه مظفری

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

شماره تماس 32177743

نمابر 32179584 

    معاونین  

رهبری حسن پهلووری فدایی بی باک دنکوب قدیمی
 محمد رهبری  حسن پهلووری
محبوبه فدایی  موسی بی باک   سعید دنکوب
 حسن قدیمی
 قائم مقام و مشاور مدیر کل مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی مدیر تعاون و مسئول سلامت اداری مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال  مدیر روابط کار مدیر اجتماعی
 شماره تماس 

32177741

 شماره تماس 

32177741

  شماره تماس 

32177741

  شماره تماس 

32177741

  شماره تماس 

32177741

  شماره تماس 

32177741

نمابر 32157742  نمابر 32157742 نمابر 32157742  نمابر 32157742   نمابر 32157742  نمابر 32157742

    روسای ستادی  ..

دهقان

   حسین دهقان

محمد مهدی خالقی 

حاجی محمدی  حامد حاجی محمدی

خوارزم علی اکبر خوارزم

شکری

 امید شکری

ناشناسعلی ناجی

رییس اداره حراست

مشاور مدیر کل و مدیر روابط عمومی
مسوول ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات مسئول فناوری، ارتباطات و تحول اداری  کارشناس حقوقی
مسئول دفتر مدیرکل
شماره تماس 32174634 شماره تماس 32147311 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177743
نمابر 32174634
نمابر 32179584 نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32179584

...

ناشناس

 حامد حاجی اکبری

علی اخوان   علی اخوان مهدوی

خواجه

  محمد خواجه

امینی

فاطمه امینی  

کاظمی

 عبدالقادر کاظمی

سرپرست اداره روابط کار
رئیس اداره بازرسی کار
رییس اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری رییس اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی

رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کارشمال کشور

شماره تماس 32177741 شماره تماس 32480275 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32480275
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742

نمابر 32157742

نمابر 32157742

...

حسن پور

حسین حسن پور

جواد احمدی   محمد جواد احمدی

محرابیان  راحله ظفرمحرابیان

تجری  محمد علی تجری

رییس اداره فرهنگی و ورزشی کارگران

رییس اداره امور اجتماعی رییس اداره امور بیمه­ای و آسیب های اجتماعی رییس هیات ورزش کارگری استان
شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742

..

ولیان   فاطمه یوری

 ابراهیم نسرکانی

رییس امور اداری

رییس امور مالی

شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741
نمابر 32157742 نمابر 32157742

.

ناشناس

  -

دادو سید محمد دادو

ولیان

  زهرا ولیان

مسوول دبیرخانه اشتغال رییس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار رییس اداره توسعه کارآفرینی
شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742

..

سید زمان  سیدزمان حسینی

سید علی   سیدعلی حسینی

 

دیلم سکینه دیلم

رییس اداره تشکیل تعاونیها

رییس اداره نظارت بر تعاونیها رییس اداره توسعه تعاونیها
شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742
.

    روسای شهرستانی  ..

 

انصاری

  حسینعلی انصاری نصب

سشی  یحیی الهی

حسینی فر   سیدرضا حسینی فر

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آزادشهر

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آق قلا

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بندرگز

شماره تماس 35735033
شماره تماس 34527322
شماره تماس 34367250
نمابر 35735033
نمابر 34527322
نمابر 34367250

..

آرخی

محمود آرخی

بای  وحید بای

   محمدرضا زنگانه

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بندرترکمن

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رامیان

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

علی آباد کتول

شماره تماس 34431751
شماره تماس 35882435
شماره تماس 34225844
نمابر 34431751
نمابر 35882435
نمابر 34225844

..

زنگی  نجیب زنگی

ناشناس

محمد سرگلزایی

روانبخش  حسین روانبخش

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کردکوی

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کلاله

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گالیکش

شماره تماس 34322896
شماره تماس 35421355
شماره تماس 35839277
نمابر 34322896
نمابر 35421355
نمابر 35839277

 

.

 

کریمی

  مهدی کریمی

 

چوگان

  محمد چوگان

 

ناشناس

عبدی بدراق نژاد

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گرگان

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گمیشان

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گنبد کاووس

شماره تماس 32238830
شماره تماس 34465501
شماره تماس 33342668
نمابر 32233514
نمابر 34465501
نمابر 33342668

 

.

خرمالی

 احمد خرمالی

مصطفی لو  زهرا مصطفی لو

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مراوه تپه

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مینودشت

شماره تماس 35453767
شماره تماس 35220010
نمابر 35453767
نمابر 35220010