modir

هر اندازه که جوامع بشری در روند زندگی اجتماعی پیشرفت میکند نیازهای شخصی و اجتماعی آنها نیز افزون میگردد و مفاهیم جهانی به مرور جایگزین مفاهیم فردی و منطقه ای آنها میشود که این نشان از تحول توسعه اقتصادی هر جامعه است .
ایران اسلامی نیز از این روند مستثنی نبوده و نخواهد بود و فعالان اقتصادی حرکت درراستای توسعه اقتصادی را همچنان با تلاش فراوان سر لوحه کار خود قرار داده اند بخش تعاون نیز سهم بسزایی در رشد توسعه اقتصاد کشور بعهده دارد بخصوص با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که منظر تغییر اقتصادی بین دولت و بازار از یک سو و گسترش عدالت اجتماعی را از سوی دیگر دیده اند خود چراغ راهی بر بزرگراه بخش تعاون .
اجرای سیاستهای کلی بخش تعاون به لحاظ حساسیت موضوع جز با بسط و توسعه فرهنگ تعاون و شناساندن ظرفیتهای قانونی بخش تعاون میسر نخواهد بود امام صادق ع در فرمایشات گهر بار خود میفرماید :که علم و عمل باید هم دوش باشد ، هر که بداند باید عمل کند و هر که عمل کند باید بداند .
 بنابر این پس از شناخت و ترویج مزایای بخش تعاون میتوانیم به اهدا ف ، که همان افزایش 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشورتاپایان برنامه 5 ساله توسعه نایل شویم . حمایت از تشکیل تعاونیها ایجاد تخفیف مالیات و بیمه ای حمایت قانونی و تسهیلاتی ، حمایتهای علمی و توسعه آموزش فنی و حرفه ای حمایت در تشکیل و توسعه تعاونیهای فراگیر ملی از دیگر مشوقهای قانونی است . موضوعات مشروحه همان وظایف قانونی و حاکمیتی دولت است که به منظور هدایت ، حمایت و نظارت بر جامعه هدف را دنبال می نماید . درحال حاضر ضرورت توجه بیش از پیش به توسعه و اشاعه بخش تعاون به عنوان یک رویکرد اساسی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و افزایش ثروت ملی در جامع اسلامی مورد تاکید ویژه قرار گرفته است و بدون شک تحقق کامل این رویکرد همانا انقلاب مبارکی را در پهنه اقتصاد استا ن گلستان در پی خواهد داشت بدیهی است تحقق قابلیت ها به منظور دستیابی به سیاستهای کلی وسند ملی توسعه بخش تعاون مستلزم بکارگیری شیوه ها و تمهیدات و سیاستهای کلانی است که قابلیت توانایی و پتانسیل دستیابی به اهداف را داشته باشد.  بنابراین تحقق این امر و رسیدن به وضعیت مطلوب و نیل به اهداف کیفی وکمی این بخش شناخت وضعیت موجود و ارایه سیمای تعاون استان ضروری است. امید است مجموعه تعاون استان گلستان با توانمندیهای که در آن دیده میشود در تبیین جایگاه بخش تعاون و نهادینه کردن ارزشهای کلیدی آن  ارایه راهکارهای مناسب مشکلات فرا روی را کنار زده و در مسیر توسعه گام بر دارد.

 

                                                                                                حسینعلی خواجه مظفری
                                                                                                      مدیر کل