معاونت ها

شرح وظایف معاونت ها 

 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 

 

وظایف معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی اداره کل تعاون استان گلستان

1 – برنامه ریزی و مدیریت به منظور بهره گیری کامل از پرسنل و امکانات  اداری جهت انجام وظایف محوله و نظارت بر اجرای دقیق قوانین اداری و مالی

2 – تهیه وتنظیم ارزشیابی کارکنان هماهنگ با برنامه های تدوین شده

3 – برنامه ریزی و اعزان همکاران به دوره های آموزشی ضمن خدمت

 

4 – تقسیم صحیح وظایف سازمانی به منظور بالا بردن کیفیت و کمیت امور محوله

5 – تنظیم کنترل حسابها در چهارچوب اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات جدید

6 – تهیه و تنظیم ارزشیابی کارکنان با برنامه های تدوین شده

7 – نظارت بر امور تدارکاتی و تامین احتیاجات اداره از نظر تجهیزات و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشنهادات واصله در مورد انتصاب پرسنل

8 – نظارت بر انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی و تنظیم کنترل حساب ها در چهارچوب اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات موجود

9 – نظارت بر صرف اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی و سرمایه گذاری ملی و استانی در چهارچوب قانون

10 -  نظارت بر نگهداری اموال وزارن خانه در قالب آئین نامه اموال دولتی و سایر مقررات مربوط

 

معاونت پژوهش ، آموزش و کار آفرینی

- تدوین و اجرای طرح های پژوهشی درجهت دستیابی به توسعه بخش تعاونی با سازوکارهای شورای مطالعات و پژوهش ها
-
انجام مطالعات معطوف به ارائه الگوها ، رهیافتها ، استانداردها، روشها و شیوه های تعاونی
-
انجام مطالعات معطوف به برنامه ریزی توسعه بخش تعاونی
-
انجام مطالعات معطوف به تعیین سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی در مقاطع زمانی معین
-
همکاری در انجام مطالعات آسیب شناسی و بررسی و شناخت مسائل و مشکلات تعاونی ها و اتحادیه ها در جهت افزایش میزان خدمات و رضایت مندی اعضا و انعکاس آنها در مجامع تحقیقاتی ، آموزشی، اجرایی و قانونگذاری.
-
همکاری در انجام مطالعات معطوف به کارآفرینی وزمینه یابی تشکیل و توسعه انواع تعاونی ها
-
همکاری در انجام مطالعات معطوف به ارتقاء بهره وری در بخش تعاون و وزارت تعاون
-
تهیه و تنظیم سیاست ها، خط مشی ها و راهبردهای توسعه بخش تعاون با همکاری سایر معاونین و ارائه پیشنهاد به وزیر
-
تهیه، تنظیم و تدوین برنامه های راهبردی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بخش تعاون با همکاری سایر معاونین و در چارچوب سیاست ها و راهبردهای مصوب و ارائه پیشنهاد به وزیر
-
پیگیری اجرای برنامه های سالانه مصوب، در ستاد و استان ها و واحدهای تابعه و نظارت و ارزیابی آن ها و ارائه گزارش های دوره ای به وزیر
-
تهیه و تنظیم بودجه های سالانه وزارت تعاون و پیگیری بودجه مورد نیاز، با توجه به برنامه های مصوب
-
تدوین پیش نویس قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و تبصره های بودجه مورد نیاز وزارت تعاون و بخش تعاونی و ارائه و پیگیری در مراجع ذیربط
-
تهیه شاخص های لازم جهت بکارگیری اعتبارات و بودجه های وزارتخانه مطابق برنامه های مصوب
-
پیگیری اعتبارات و هزینه های ادارات کل تعاون استان ها، با هماهنگی استانداری ها
-
پیگیری جذب اعتبارات و بودجه های ستاد، استان ها و واحدهای تابعه و ارائه گزارش های دوره ای به وزیر
-
ارتباط مستمر با حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت تدوین بودجه های سالیانه
-
ایجاد و استقرار نظام جامع و شبکه اطلاع رسانی آماری در سطح وزارت تعاون با همکاری سایر معاونت ها.
-
استقرار، توسعه و پشتیبانی نظام جامع و شبکه رایانه ای وزارت تعاون متناسب با فناوری های نوین
-
همکاری با معاونت نظارت و توسعه و معاونت کارآفرینی و توانمند سازی در استقرار نظام جامع نظارت، توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی
-
تهیه طرحها و فرمهای جمع آوری ، نگهداری ، استخراج و بهنگام سازی آمار و اطلاعات ، اسناد و مدارک فنی و تخصصی و ارایه خدمات مربوط به نحوه بهره برداری از آنها .
-
مطالعه ، بررسی، تدوین و عنداللزوم اجرای طرحهای آماری در سطح وزارتخانه
-
حفظ ، احیاء و گسترش فرهنگ و دانش عمومی در زمینه تعاون و استفاده از زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی برای توسعه فعالیتهای تعاون کشور.
-
برنامه‌ریزی برای افزایش آموزش های فنی و حرفه ای، مدیریتی، کارآفرینی در تعاونی ها در کنار آموزش های تعاونی
-
طراحی و استقرار نظام دانش و اطلاعات تعاون بر اساس نیاز مخاطبین و امکانات و شرایط بخش تعاونی کشور
-
اجرای فعالیت‌های ترویجی و آموزشی ، با همکاری سایر معاونت ها؛ اتاقها؛ اتحادیه ها و تعاونی ها
-
تهیه و تامین مواد آموزشی- ترویجی(کتاب، مجله، نشریه ؛ مولتی مدیا ؛ فیلم و ...) و بهره‌برداری از رسانه‌های ارتباط جمعی در امور ترویج و توسعه تعاون
-
مطالعه و ارزشیابی اثرات طرح ها، برنامه‌ها والگوهای تعاونی و فعالیت های آموزشی ، ترویجی تعاون
-
جلب همکاری دستگاه ها و مراکز آموزشی، پژوهشی یا علمی، فرهنگی و هنری و تهیه و تنظیم موافقت نامه های همکاری مشترک با آن ها درارتباطبا توسعه بخش تعاونی و پیگیری اجرای توافقات
-
برگزاری و شرکت در مجامع و همایش‌های ملی و بین ‌المللی و همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی دست‌اندرکار توسعه بخش تعاون در سطوح ملی و بین المللی
-
انجام سایر امور محوله

1-3- دفتر پژوهش ها و مطالعات تعاون

-
انجام امور دبیرخانه شورای پژوهش ها و مطالعات تعاون ؛ شامل وظایف زیر:
 
دریافت پیشنهادهای معاونت ها و دفاتر حوزه ستادی و ادارات کل— تعاون استان ها
 
بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادهای رسیده و ارائه به شورا—
 
ابلاغ مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آن ها و تهیه و ارائه گزارش های— مرحله ای به شورا
 
انجام اموری که شورا بدان محول می کند.—
-
تدوین شاخص ها و چارچوب های لازم برای نحوه انجام پژوهش ها و مطالعات وزارتخانه و ارائه به شورا
-
بررسی صلاحیت پژوهشگران و مشاوران و تهیه فهرستی از مشاوران ذیصلاح و ارائه به شورا
-
اظهار نظر در مورد تعیین مشاور، ناظر، قیمت، زمان و نحوه انجام هر مطالعه یا تحقیق و ارائه به شورا
-
هماهنگی و راهبری انجام مطالعات در سطح وزارتخانه (ستاد و استان ها) و تسهیل انجام آن ها
-
انجام مطالعات و پژوهش هایی که شورا به آن محول می نماید.
-
ارزشیابی و اثر سنجی مطالعات انجام شده و کاربرد آن
-
برقراری و توسعه ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و نیز برگزاری کنفرانس ها و
همایش های علمی و پژوهشی
-
حمایت از طرح های پژوهشی جامعه علمی کشور و پایان نامه های تحصیلی که مرتبط با توسعه بخش تعاونی باشد.
-
حمایت از طرح های پژوهشی بخش تعاونی (اتاق های تعاون، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی ها)؛ بنا به پیشنهاد دفاتر ذیربط
-
راهبری و انتشار مجلات تخصصی تعاون به منظور اشاعه نتایج تحقیقات و علوم روز تعاون
-
هماهنگی اجرای آزمایشی (پایلوت) پیشنهادهای حاصل از مطالعات انجام شده؛ بر حسب تصمیم شورا
-
هماهنگی و راهبری تألیف و ترجمه متون علمی تعاون
-
انجام سایر امور محوله

2-3- دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها

-
تهیه و تدوین سیاست ها، خط مشی ها و راهبردهای معطوف به توسعه ترویج و آموزش بخش تعاون
-
راهبری فعالیت های ترویج و آموزش تعاون، از جمله در امور زیر:
 
طراحی و— تنظیم برنامه های مختلف آموزشی ‌[مشتمل بر آموزش های فنی و حرفه ای، کارآفرینی، مدیریتی، مالی، تعاون] و ترویجی برای مدیران ، بازرسان، شاغلان و عنداللزوم سایر اعضای شرکتها و اتحادیه های تعاونی به منظور توانمندسازی، ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت کالاها و خدمات بخش تعاون
 
تهیه و تنظیم شرح دروس ودوره‌های آموزشی و— ترویجی مورد نیاز بخش تعاون
 
شناسایی، تربیت و حمایت از مدرسان و مروجان بخش— تعاون
 
ایجاد و گسترش بانکهای اطلاعاتی و شبکه های نرم افزاری لازم برای آموزش— و ترویج تعاون
 
طراحی و بهره‌برداری مؤثر از فناوری های نوین آموزشی و ترویجی—
 
شناسایی نیازها و برنامه ریزی برای طراحی، تنظیم و تولید مواد آموزشی و کمک— آموزشی وترویجی
(
کتاب ، جزوه،بروشور، لوح فشرده، نشریات و ...)
 
حمایت از— راه‌اندازی واحدهای مشاوره تعاون در بخش غیر دولتی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
 
برنامه ریزی و بکارگیری توان رسانه های جمعی (صدا و سیما، مطبوعات و ...) در— توسعه و ترویج فرهنگ تعاون
 
ترجمه، تألیف و انتشار آثار ارزنده تعاونی به— منظور ایجاد زمینه لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ و دانش تعاون در اعضای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و سایر اقشار مردم
 
تهیه بایگانی اسناد، عکس، اسلاید و— فیلم های ترویجی و آموزشی مربوط به بخش تعاونی
 
برگزاری همایش ها، نمایشگاه— ها، مسابقات و جشنواره های آموزشی و ترویجی
 
مطالعه و امکان سنجی طرحهای— آموزشی و ترویجی
-
تهیه و تنظیم شاخص‌ها، استانداردها و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز برنامه‌های آموزشی و ترویجی
-
تنظیم اطلاعات و آمار مورد نیاز برای پیش‌بینی فعالیتها و عملکرد آموزشی و ترویجی ادارات کل تعاون استانها و تهیه تقویم آموزشی و ترویجی سالانه ومقایسه ،تحلیل و انتشار نتایج بدست آمده
-
برنامه‌ریزی جهت فراهم نمودن زمینه های بسیج و سازماندهی امکانات مادی و معنوی دولتی و غیر دولتی برای توسعه فرهنگ تعاون و جلب همکاری دستگاه ها و مراکز، پژوهشی، علمی، فرهنگی و هنری در قالب انعقاد تفاهم نامه های همکاری مشترک و پیگیری اجرای تفاهمات
-
نظارت بر اجرای فعالیتهای ترویجی و آموزشی ادارات کل تعاون استانها و مراکز آموزشی ترویجی
-
تهیه و تنظیم استانداردهای آموزشی مشاغل بخش تعاون به منظور تدوین دوره های آموزشی فنی و حرفه ای مؤثر و ارزشیابی دانش ، مهارت و توانایی تعاونگران با همکاری دستگاه های ذیربط
-
اجرای آزمایشی [پایلوت] الگوهای موفق یا مورد پیشنهاد
-
شناسایی، انتخاب، معرفی و حمایت از تعاونگران نمونه جهت الگو سازی در فعالیتهای ترویجی و آموزشی
-
هماهنگی، برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت از مراکز آموزش عالی تعاون
-
برقراری ارتباط مستمر با مراکز آموزشی و ترویجی، مراکز آموزش های فنی و حرفه ای، مراکز آموزشی مدیریتی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور به منظور استفاده از آخرین اطلاعات و تجارب و امکانات آنها در زمینه آموزش و ترویج تعاون و عنداللزوم عقد قراردادهای لازم [با همکاری دفتر حقوقی] جهت همکاری متقابل و تبادل اطلاعات
-
سازماندهی و تجهیز کتابخانه های وزارت تعاون و ادارات کل تعاون استان ها
-
تهیه آرشیو اسناد، عکس، اسلاید و فیلم های ترویجی و آموزشی تعاون
-
انجام مطالعات معطوف به ترویج و آموزش
-
برنامه ریزی در جهت برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها، مسابقات و جشنواره های آموزشی و ترویجی
-
مطالعه ،بررسی،جمع آوری و طبقه بندی مدارک علمی و کتب مرجع موردنیاز بخش تعاون و نگهداری آنها مطابق روشهای پیشرفته روز.
-
تهیه فهرست و تنظیم و طبقه بندی کتب و نشریات و مدارک علمی بخش تعاون.
-
تهیه و تداراک واژه نامه های موضوعی(علمی و فنی) بخش تعاون.
-
برنامه ریزی جامع در جهت گردآوری، سازماندهی، اشاعه وبازاریابی اطلاعات علمی وفنی موردنیاز بخش تعاون.
-
تعیین استانداردهای آرشیو و به کارگیری آن درسازماندهی اسناد و مدارک علمی منتشره در وزارت تعاون ونظارت برصحت اجرای آن.
-
عضویت و شرکت در نمایشگاه ها و مجامع بین المللی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی به منظور آشنایی با آخرین پدیده های علمی و ارایه دست آوردهای بخش تعاون.
-
انتشار الکترونیکی مستندات علمی بخش تعاون در قالب مجله،گزارش و سایر منابع اطلاعاتی مستند و ایجاد و راه اندازی کتابخانه دیجیتالی وزارت تعاون و مراکز تابعه؛ با همکاری دفتر آمار و توسعه فناوری اطلاعات
-
ارایه خدمات کتابخانه ای به ستاد وزارتخانه، مراکز تابعه وسایر مراجعه کنندگان با توجه به آیین نامه های مربوطه و استفاده از آخرین دستاوردها در این زمنیه.
-
تهیه و تولید پایگاههای منابع اطلاعاتی(شامل راهنماها،نمایه نامه ها،چکیده نامه ها، فهرستها و فهرستگانها،توسعه سامانه های اطلاعاتی وچندرسانه ای) ؛ با همکاری دفتر آمار و توسعه فناوری اطلاعات
-
مطالعه،شناسایی وپیشنهاد ضوابط و استانداردهای حوزه کتابداری واطلاع رسانی بخش تعاونی.
-
انجام سایر امور محوله
3-3- دفتر برنامه ریزی و بودجه

-
انجام امور دبیرخانه شورای برنامه و بودجه تعاون؛ شامل وظایف زیر:
 
دریافت پیشنهادهای معاونت ها و— دفاتر حوزه ستادی و ادارات کل تعاون استان ها در مورد
برنامه های بلند مدت، میان مدت، یکساله و بودجه های سالانه
 
بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادهای— رسیده و ارائه آن ها به شورا
 
ابلاغ مصوبات شورا—
 
انجام اموریکه شورا— بدان محول می کند.
-
مطالعه و تدوین شاخص ها و چارچوب های لازم برای تدوین برنامه توسعه بخش و بودجه سالانه و ارائه به شورا
-
نظارت عالیه بر اجرای برنامه ها و مصرف بودجه ها و ارائه گزارش به شورا
-
ارزیابی و اثر سنجی برنامه های اجرا شده و ارائه گزارش به شورا
-
ایجاد ارتباط با مراجع ذیربط با امور برنامه ریزی و بودجه در کشور و پیگیری مصوبات شورا
-
تدوین پیش نویس برنامه ها و بودجه های مورد نیاز وزارت تعاون در ستاد و استان ها و واحدهای تابعه و بخش تعاونی جهت ارائه به شورا
-
طراحی و پیشنهاد اهداف، سیاست ها،خط مشی های توسعه بخش تعاونی به شورا و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه بخش در چارچوب مصوبات شورا
-
بررسی اهداف، خط مشی‌ها و برنامه‌های مصوب و انجام نیازسنجی‌های لازم به منظور تعیین نیازهای بودجه‌ای
-
تهیه و ابلاغ چارچوب ها و نکات لازم الرعایه به واحدهای وزارتخانه در ارائه درخواستها و پیشنهادهای
بودجه ای سنواتی
-
توجیه و هدایت کلیه واحدهای تابعه و وابسته وزارت تعاون به منظور پیش‌‌بینی و تنظیم بودجه‌های سنواتی
-
تنظیم بودجه ملی وزارتخانه بر اساس تصویب شورا و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری کشور جهت تصویب و پیگیری تا ابلاغ نهائی
-
مطالعه، بررسی و تنظیم تبصره‌های مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل‌های بودجه‌ای مورد نیاز و ارائه به شورا
-
اتخاذ تمهیدات لازم به منظور ابلاغ به موقع قوانین و مقررات بودجه‌ای به واحدهای مختلف وزارتخانه جهت اجرا
-
مبادله موافقت نامه بودجه با حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
-
بررسی درخواست تخصیص بودجه‌های واحدهای ذیربط و تأئید و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری کشور و انجام هماهنگی‌های لازم با توجه به عملیات اجرائی و دریافت و ابلاغ آن به واحدهای مربوط
-
پیگیری اعتبارات مورد نیاز ادارات کل استان ها با هماهنگی استانداری ها
-
ارتباط مستمر با حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت تدوین بودجه های سالیانه
-
نظارت مستمر بر اجرا و مصرف بودجه سالیانه ستاد، استان ها و واحدهای تابعه و گزارش‌گیری، بررسی و تحلیل مستمر اطلاعات مربوط به عملیات و عملکرد فیزیکی و مالی و ارائه گزارش های دوره ای به مافوق
-
بررسی کلیه پیشنهادات واصله از واحدهای اجرائی در خصوص تنظیم نهائی اصلاحیه و متمم بودجه سالیانه و ارائه و ارسال مصوبه شورا به معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری کشور جهت تصویب و ابلاغ
-
مطالعه و بررسی به منظور بهینه‌سازی و بهبود روش‌های بودجه‌ریزی و ارائه به شورا
-
بررسی و ساماندهی لازم به منظور تأمین و هدایت منابع و ردیف‌های درآمدی وزارتخانه در راستای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای
-
سایر امور محوله از سوی مافوق
4-3- دفترآمار و توسعه فناوری اطلاعات

-
بررسی و سنجش نیازهای آماری واطلاعاتی وزارت تعاون و مراکز تابعه آن.
-
بررسی ،تهیه و تدوین نظام آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون و استقرار آن در واحدهای ذیربط با همکاری مرکز آمار ایران.
-
تهیه وپیاده سازی مکانیزه سامانه های مختلف آماری به منظور نیاز تولید و ارائه نیازهای اطلاعاتی وزارتخانه و پشتیبانی اجرای آنها.
-
بررسی،تهیه و تدوین طرحهای آماری و جمع آوری، پردازش،نگهداری و ذخیره آمار واطلاعات موردنیاز بخش تعاون با همکاری مرکز آمار ایران درصورت لزوم.
-
تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم به منظور جمع آوری اطلاعات و تکمیل و کدگذاری پرسشنامه های مربوطه و اعمال نظارت فنی برای حصول اطمینان از صحت انها و مقایسه اطلاعات با یکدیگر و تجزیه و تحلیل ونتیجه گیری از آنها.
-
فراهم آوردن موجبات استقرار شبکه خدمات آماری مورد نیاز بخش تعاون.
-
انجام آزمونهای آماری به منظور آزمایش و حصول اطمینان از دریافت نتایج حاصله.
-
تطبیق و بررسی مداوم آمار و اطلاعات به منظور بهبود روشهای استخراج و تجزیه و تحلیل و بازبینی فنی آنها.
-
تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی تطبیقی از آمارها واطلاعات بدست آمده و انتشار انها
-
تهیه و تدوین ضوابط، استانداردها ودستورالعمل های لازم جهت تولید،جمع آوری ،طبقه بندی، نگهداری و بهره برداری از آمار و اطلاعات تولید شده .
-
ایجاد شرایط مطلوب درجهت استفاده از مراکز آماری داخلی و خارجی و همچنین فراهم آوردن موجبات استفاده از شبکه اینترنت و مبادله و ارایه هرگونه تعاملات علمی،فنی و آماری.
-
سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت تولید اطلاعات و بهره گیری از پایگاه ها و شبکه های اطلاع رسانی وایجاد بسترها و ساختارهای مناسب برای اشاعه اطلاعات علمی وفنی
-
تهیه و تنظیم آمار نامه های مختلف از مجموعه فعالیتهای وزارت تعاون درسطح کشور.
-
محاسبه حسابهای ملی بخش تعاون باهمکاری مرکز آمار ایران و انتشار آن.
-
توسعه فناوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیک
-
مهندسی مجدد، بهبود واصلاح روشهای مکانیزه انجام کار موجود ستاد و مراکز تابعه وزارتخانه با بهره گیری از آخزین متدولوژی های روز دنیا در این رابطه.
-
نظارت بر استفاده بهینه از تجهیزات رایانه ای و تهیه دستورالعمل در جهت اعمال دقت لازم در زمینه نگهداری آنها در سراسر کشور.
-
خرید کلیه تجهیزات رایانه ای موردنیاز ستاد وزارتخانه و تجهیزات عمده مرکز تابعه باهمکاری اداره کل امور اداری وزارت متبوع و نظارت بر آن .
-
نظارت فنی برعقد تمامی قراردادهای مرتبط با فعالیتهای رایانه ای وزارت تعاون و مراکز تابعه.
-
نظارت فنی برکلیه طرحها و پروژه های آماری وفناروی اطلاعات و ارتباطات (ICT) وزارت تعاون و مراکز تابعه و اظهانظر تخصصی پیرامون رد یا تایید آنها.
-
ایجاد،نگهداشت،توسعه وراهبری سایت، شبکه های رایانه ای (LAN,WAN، اینترانت و اینترنت)و
Data Center
وزارت تعاون در حوزه فعالیتها و ماموریتهای ستاد و مراکز تابعه آن.
-
اتخاذ تدابیر لازم و ارتقاء روز افزون ضریب امنیت شبکه های رایانه ای و زارت تعاون ومراکز تابعه آن.
-
نیازسنجی سالیانه در خصوص نیازهای رایانه ای وزارت تعاون و مراکز تابعه و اظهارنظر تخصصی در موردنیازهای اعلام شده در تمامی ابعاد از جمله نوع و کمیت و کیفیت آنها.
-
سیاستگذاری درمورد نحوه برقراری ارتباط با شبکه جهانی اینترنت،تعیین مشخصات خطوط مخابراتی نظیر پهنای باند، سرعت و..... و انعقاد قرارداد باسرویس دهندگان ذیربط.
-
نظارت ، هماهنگی و ارایه سرویسهای موردنیاز و مشاوره در زمینه خدمات شبکه ای و اینترنتی ونصب هرگونه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز اسناد و مراکز تابعه وزارتخانها.
-
طراحی تئوریک ساختار شبکه ای و رابط های سخت افزاری انتقال داده و فراهم آوری بستر فیزیکی مورد نیاز آن و مدیریت شبکه های رایانه ای.
-
تهیه و تدوین نظام جامع (استراتژی)ICT وزارت تعاون و اجرای گام به گام آن.
-
ایجاد هماهنگی و حفظ ارتباط سیستمهای مکانیزه ایجاد شده در وزارتخانه و مراکز تابعه با محوریت
پیاده سازی ERP سازمانی.
-
مطالعه، بررسی،طراحی وپیاده سازی سامانه های اطلاعاتی موردنیاز و نظامهای نوین رایانه ای بر مبنای وظایف و ماموریتهای وزارت تعاون و مراکز تابعه.
-
ارائه خدمات مرتبط با نگهداشت و بهنگام سازی سامانه های اطلاعاتی،سیستمهای عامل و نرم افزارهای رایانه ای موجود وزارت تعاون و مراکز تابعه با محوریت پیاده سازی ERP سازمانی
-
نظارت برتحلیل، طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از سیستمهای رایانه ای موردنیاز
-
ایجاد و نگهداشت پورتال مرکزی وزارت تعاون با همکاری مراکز تابعه.
-
برنامه ریزی و ارایه آموزش علمی و عملی کار با رایانه و سیستمهای رایانه ای به کلیه کارکنان ستاد و مراکز تابعه واعزام متخصصین به مراکز معتبر آموزشی در جهت آموزش های تکمیلی
-
تهیه چارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در بخش تعاون، در جهت همکاری با حوزه معاونت کارآفرینی و توانمند سازی بخش تعاون
-
بررسی مباحث جدید در حوزه تجارت الکترونیکی مانند بیمه الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و تجزیه و تحلیل آنها و ارایه راه کارهای مناسب جهت استفاده از آنها در تجارت الکترونیکی بخش تعاون.
-
راه اندازی پورتال تجارت الکترونیک بخش تعاون و پشتیبانی آن؛ با هماهنگی حوزه معاونت کارآفرینی و توانمند سازی بخش تعاون
-
ارایه راهکارهای مناسب جهت ایجاد آمادگی الکترونیکی در بخش تعاون در راستای توسعه تجارت الکترونیکی.
-
ارایه پیشنهادات و تهیه طرحهایی برای ایجاد و توسعه بسترهای تجارت الکترونیکی دربخش تعاون.
-
همکاری در بررسی و تجزیه و تحلیل آثار تجارت الکترونیکی در بخش تعاون.
-
ارایه پیشنهادات و طرح ها در رابطه با حضور موثر تعاونیها در عرصه اخذ شناسه کالا و خدمات (ایران کد)و تجارت الکترونیکی
-
بررسی و تعیین استانداردهای تجارت الکترونیکی در بخش تعاون.
-
شرکت در مجامع و نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با IT و ICT
-
همکاری در برگزاری همایش ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با IT و ICT
-
همکاری با حوزه معاونت نظارت و توسعه تعاونی هادر استقرار نظام جامع نظارت
-
همکاری با حوزه معاونت کارآفرینی و توانمندسازی تعاون در استقرار بانک های اطلاعاتی مورد نظر و نیز پشتیبانی از بانک های اطلاعاتی بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون
-
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف معاونت تشکیل، توسعه و نظارت بر تعاونی ها
سیاستگذاری، برنامه ریزی و راهبری امور زیر:
-
تهیه و پیشنهاد برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و بودجه های سالانه به شورای برنامه و بودجه وزارتخانه؛ در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی و پیگیری و دفاع تا تصویب نهایی و اجرای برنامه های مصوب و بودجه های ابلاغی که در حیطه عمل حوزه معاونت باشد.
-
تهیه اساسنامه ها پو آیین نامه های نمونه و تدوین روش های مالی و اداری مناسب برای انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های متعارف، تعاونی های سهامی عام و اتاق های تعاون؛ در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
-
تهیه پیش نویس آن قسمت از مقررات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون که در حیطه اختیارات وزارت می باشد و پیشنهاد آن به وزیر تعاون جهت تصویب
-
کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی ها؛ اعم از تعاونی های متعارف و تعاونی های نوع جدید
-
همکاری در بررسی نیازهای اعتباری و مالی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش (ارزی و ریالی) سالانه تعاونی ها؛ همچنین نیازهای تکنولوژیک، ماشین آلات و نهاده های مورد نیاز آن ها
-
شناسایی تعاونی های مشمول دریافت کمک های دولتی و تسهیلات اعتباری حمایتی، در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی
-
پیگیری جهت جذب اعتبارات و منابع مالی تخصیصی به تعاونی ها و نظارت بر حسن مصرف آن و ارائه گزارش های دوره ای عملکرد به وزیر
-
تهیه شاخص های نظارت، متناسب با ارزش ها، اهداف و فعالیت های انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف، تعاونی های نوع جدید و اتاق های تعاون و پیشنهاد به وزیر جهت تصویب و انجام نظارت ها با توجه به شاخص های مصوب
-
نظارت جامع بر نحوه فعالیت های شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، تعاونی های نوع جدید و اتاق های تعاون به منظور دسترسی به ارزیابی صحیح از نارسائی ها، نیازها، توانائی ها، امکانات آن ها برای استفاده در
برنامه ریزی ها و کمک ها و نیز پیشگیری از رکود غیر عادی فعالیت ها
-
تعیین تکلیف تعاونی های راکد و متوقف و هماهنگی با مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط جهت رفع مشکلات مالی و حقوقی اعضا و سهامداران
-
برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و کارآمدی تعاونی ها در انجام فعالیت ها و تحقق هدف های تعریف شده
آن ها و در صورت لزوم کمک به بازسازی، نوسازی و توسعه کمّی و کیفی آن ها؛ با هماهنگی و همکاری معاونین پژوهش و برنامه ریزی و کارآفرینی و توانمندسازی و در چارچوب مصوبات کمیته بهره وری تعاون
-
همکاری با معاون پژوهش و برنامه ریزی در ساماندهی و راهبری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مدیریت و سایر آموزش های مورد نیاز ارکان و مدیران شرکت ها، اتحادیه های تعاونی و اتاق ها و همکاری در ارزیابی مقدار تحقق یافته آن
-
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و تعاونی های نوع جدید و اتاق های تعاون؛ با تأکید بر موارد زیر:
 
نظارت بر فرایند تأسیس، ادغام، انحلال، تعیین هیأت تصفیه و هرگونه— تغییر مواد اساسنامه و صدور مجوز های لازم
 
نظارت بر برگزاری به موقع مجامع و— بر حسن انجام آن ها و در صورت لزوم اعمال اختیارات تبصره (3)
ماده (33) و تبصره (2) ماده (35) قانون
 
نظارت بر فرایند انجام انتخابات هیأت مدیره، بازرسان— قانونی و انتخاب مدیران عامل و نیز انتخاب دبیران
اتاق های تعاون و دبیر کل اتاق تعاون مرکزی
 
نظارت بر فرایند تشریفات بلوک بندی در تعاونی های سهامی عام—
 
اعمال نمایندگی وزارت تعاون در اجرای ماده (68) قانون—
 
نظارت بر عملکرد— مالی و راهبری حسابرسی، به منظور شفاف سازی عملکردها
 
رسیدگی به شکایاتی که— مراجع ذیربط آن اقدام لازم بعمل نیاورده باشند.
 
پیگیری تخلفات ارکان و— مسئولان متخلف در شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون
 
انجام اقدامات تنبیهی— قانونی از قبیل سلب مزایا از تعاونی های متخلف، انحلال تعاونی ها، اعمال بند (17) ماده (66) قانون و سایر اقدامات قانونی مجاز با هماهنگی معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس
-
ارائه گزارش های دوره ای مستمر از نظارت های اعمال شده، به وزیر؛ با توجه به شاخص های نظارتی مصوب
-
انجام مطالعات لازم در زمینه های مورد نظر- معطوف به وظایف- در چارچوب مصوبات شورای مطالعات و پژوهش های وزارتخانه
-
استفاده مؤثر از ظرفیت اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در انجام وظایف حوزه معاونت؛ بویژه در امور تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و نظارت
-
مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات بخش تعاونی
-
پیگیری و اقدام در جهت وصول 4% سهم آموزش و تعاون موضوع ماده (25) قانون
-
سایر امور محوله از سوی وزیر تعاون

1-4- دفتر امور تعاونی های تولیدی و خدماتی
[تعاونی های تولید موضوع ماده 26 قانون و انواع تعاونی های خدماتی با هدف اشتغال اعضا]
-
تهیه و پیشنهاد برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه تعاونی های حوزه دفتر و بودجه های سالانه مورد نیاز؛ در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی و پیگیری تا تصویب نهایی؛ اجرای برنامه های مصوب و بودجه های ابلاغی که در حیطه عمل حوزه دفتر باشد.
-
تهیه اساسنامه ها و آیین نامه های نمونه و تدوین و ارائه روش های اداری مورد نیاز برای شرکت ها و
اتحادیه های تعاونی های حوزه دفتر؛ در چارچوب قوانین و مقررات
-
مشارکت در تهیه پیش نویس مقررات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
-
برنامه ریزی و پیگیری به منظور اعمال کمک و همکاری در تأسیس و گسترش شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با هماهنگی دفتر توسعه کارآفرینی
-
همکاری در بررسی نیازهای اعتباری و مالی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش (ارزی و ریالی) سالانه
تعاونی های حوزه دفتر؛ همچنین نیازهای تکنولوژیک، ماشین آلات و نهاده های مورد نیاز آن ها
-
نظارت و پیگیری روند شناسایی تعاونی های مشمول دریافت کمک های دولتی و تسهیلات اعتباری حمایتی، با هماهنگی دفتر امور اقتصادی، جلب و هماهنگی حمایت ها، منابع و مشوق ها
-
پیگیری جهت جذب اعتبارات و منابع مالی تخصیصی به تعاونی های حوزه دفتر و نظارت بر حسن مصرف آن و ارائه گزارش های دوره ای عملکرد به مافوق
-
تهیه شاخص های نظارت بر شرکت ها و اتحادیه های حوزه دفتر، متناسب با ارزش ها، اهداف و فعالیت های آن ها و پیشنهاد به مافوق و انجام نظارت ها با توجه به شاخص های مصوب
-
نظارت جامع بر نحوه فعالیت های شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، به منظور دسترسی به ارزیابی صحیح از نارسائی ها، نیازها، توانائی ها، امکانات آن ها برای استفاده در برنامه ریزی ها و اعمال کمک ها و نیز پیشگیری از رکود غیر عادی فعالیت ها
-
برنامه ریزی و پیگیری لازم به منظور تعیین تکلیف تعاونی های راکد و متوقف و هماهنگی با مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط جهت رفع مشکلات مالی و حقوقی اعضا و سهامداران
-
برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و کارآمدی تعاونی های حوزه دفتر در انجام فعالیت ها و تحقق هدف های تعریف شده آن ها و در صورت لزوم کمک به بازسازی، نوسازی و توسعه کمّی و کیفی آن ها؛ با هماهنگی و همکاری حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی و حوزه معاونت کارآفرینی و توانمندسازی و در چارچوب مصوبات کمیته بهره وری تعاون
-
همکاری با دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها در ساماندهی و راهبری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مدیریت و سایر آموزش های مورد نیاز ارکان و مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر و همکاری در ارزیابی مقدار تحقق یافته آن
-
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با تأکید بر موارد زیر:
 
نظارت بر فرایند تأسیس، ادغام،— انحلال، تعیین هیأت تصفیه و هرگونه تغییر مواد اساسنامه و صدور مجوز های لازم
— نظارت بر برگزاری به موقع مجامع عمومی و بر حسن انجام آن ها و در صورت لزوم اعمال اختیارات تبصره (3) ماده (33) و تبصره (2) ماده (35) قانون
 
نظارت بر فرایند— انجام انتخابات هیأت مدیره، بازرسان قانونی و انتخاب مدیران عامل
 
رسیدگی به— شکایاتی که مراجع ذیربط آن اقدام لازم بعمل نیاورده باشند.
 
پیگیری تخلفات— ارکان و مسئولان متخلف در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، با هماهنگی دفتر حقوقی
 
پیشنهاد انجام اقدامات تنبیهی قانونی از قبیل سلب مزایا از تعاونی های— متخلف، انحلال تعاونی ها، اعمال بند (17) ماده (66) قانون و سایر اقدامات قانونی مجاز به مافوق با هماهنگی دفتر حقوقی
-
ارائه گزارش های دوره ای مستمر از نظارت های اعمال شده، به مافوق؛ با توجه به شاخص های نظارتی مصوب
-
انجام مطالعات لازم در زمینه های مورد نظر- معطوف به وظایف- بر اساس مصوبات شورای مطالعات و پژوهش های وزارتخانه
-
استفاده مؤثر از ظرفیت اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در انجام وظایف حوزه دفتر؛
-
مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات بخش بر تعاونی
-
پیگیری و اقدام در جهت وصول 4% سهم آموزش و تعاون موضوع ماده (25) قانون
-
همکاری با نشریات تخصصی تعاون و سایر واحدهای اداری و مراکز آموزشی و فرهنگی زیر نظر وزارت تعاون در جهت تهیه کتب و جزوات تخصصی و انتشار عملکرد تعاونی ها
-
شرکت در جلسات شوراها، کمیسیون ها، کارگروه های تخصصی مربوط حسب مورد
-
سایر امور محوله از سوی مافوق

- 2-4- دفتر امور تعاونی های توزیعی

-
تهیه و پیشنهاد برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه تعاونی های حوزه و بودجه های سالانه مورد نیاز؛ در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی و پیگیری تا تصویب نهایی؛ اجرای برنامه های مصوب و بودجه های ابلاغی که در حیطه عمل حوزه دفتر باشد.
-
تهیه اساسنامه ها و آیین نامه های نمونه و تدوین و ارائه روش های اداری مورد نیاز برای شرکت ها و
اتحادیه های تعاونی های حوزه دفتر؛ در چارچوب قوانین و مقررات
-
مشارکت در تهیه پیش نویس مقررات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
-
برنامه ریزی و پیگیری به منظور اعمال کمک و همکاری در تأسیس و گسترش شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با هماهنگی دفتر توسعه کارآفرینی
-
همکاری در بررسی نیازهای اعتباری و مالی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش (ارزی و ریالی) سالانه تعاونی های حوزه دفتر؛ همچنین نیازهای تکنولوژیک، ماشین آلات و نهاده های مورد نیاز آن ها
-
نظارت و پیگیری روند شناسایی تعاونی های مشمول دریافت کمک های دولتی و تسهیلات اعتباری حمایتی، با هماهنگی دفتر امور اقتصادی، جلب و هماهنگی حمایت ها، منابع و مشوق ها
-
پیگیری جهت جذب اعتبارات و منابع مالی تخصیصی به تعاونی های حوزه دفتر و نظارت بر حسن مصرف آن و ارائه گزارش های دوره ای عملکرد به مافوق
-
تهیه شاخص های نظارت بر شرکت ها و اتحادیه های حوزه دفتر، متناسب با ارزش ها، اهداف و فعالیت های آن ها و پیشنهاد به مافوق و انجام نظارت ها با توجه به شاخص های مصوب
-
نظارت جامع بر نحوه فعالیت های شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، به منظور دسترسی به ارزیابی صحیح از نارسائی ها، نیازها، توانائی ها، امکانات آن ها برای استفاده در برنامه ریزی ها و اعمال کمک ها و نیز پیشگیری از رکود غیر عادی فعالیت ها
-
برنامه ریزی و پیگیری لازم به منظور تعیین تکلیف تعاونی های راکد و متوقف و هماهنگی با مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط جهت رفع مشکلات مالی و حقوقی اعضا و سهامداران
-
برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و کارآمدی تعاونی های حوزه دفتر در انجام فعالیت ها و تحقق هدف های تعریف شده آن ها و در صورت لزوم کمک به بازسازی، نوسازی و توسعه کمّی و کیفی آن ها؛ با هماهنگی و همکاری حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی و حوزه معاونت کارآفرینی و توانمندسازی و در چارچوب مصوبات کمیته بهره وری تعاون
-
همکاری با دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها در ساماندهی و راهبری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مدیریت و سایر آموزش های مورد نیاز ارکان و مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر و همکاری در ارزیابی مقدار تحقق یافته آن
-
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با تأکید بر موارد زیر:
— نظارت بر فرایند تأسیس، ادغام، انحلال، تعیین هیأت تصفیه و هرگونه تغییر مواد اساسنامه و صدور مجوز های لازم
 
نظارت بر برگزاری به موقع مجامع عمومی و بر— حسن انجام آن ها و در صورت لزوم اعمال اختیارات
تبصره (3) ماده (33) و تبصره (2) ماده (35) قانون
 
نظارت بر فرایند انجام انتخابات هیأت مدیره، بازرسان— قانونی و انتخاب مدیران عامل
 
رسیدگی به شکایتی که مراجع ذیربط آن اقدام لازم— بعمل نیاورده باشند.
 
پیگیری تخلفات ارکان و مسئولان متخلف در شرکت ها و— اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، با هماهنگی دفتر حقوقی
 
پیشنهاد انجام اقدامات— تنبیهی قانونی از قبیل سلب مزایا از تعاونی های متخلف، انحلال تعاونی ها، اعمال بند (17) ماده (66) قانون و سایر اقدامات قانونی مجاز به مافوق با هماهنگی دفتر حقوقی
-
ارائه گزارش های دوره ای مستمر از نظارت های اعمال شده، به مافوق؛ با توجه به شاخص های نظارتی مصوب
-
انجام مطالعات لازم در زمینه های مورد نظر- معطوف به وظایف- بر اساس مصوبات شورای مطالعات و
پژوهش های وزارتخانه
-
استفاده مؤثر از ظرفیت اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در انجام وظایف حوزه دفتر؛
-
مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات بخش بر تعاونی
-
پیگیری و اقدام در جهت وصول 4% سهم آموزش و تعاون موضوع ماده (25) قانون
-
همکاری با نشریات تخصصی تعاون و سایر واحدهای اداری و مراکز آموزشی و فرهنگی زیر نظر وزارت تعاون در جهت تهیه کتب و جزوات تخصصی و انتشار عملکرد تعاونی ها
-
شرکت در جلسات شوراها، کمیسیون ها، کارگروه های تخصصی مربوط حسب مورد
-
سایر امور محوله از سوی مافوق

3-4- دفتر امور تعاونی های نوع جدید
[تعاونی های سهامی عام، تعاونی های فراگیر ملی، تعاونی های سهام عدالت و ... ]

-
تهیه و پیشنهاد برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه تعاونی های حوزه دفتر و بودجه های سالانه مورد نیاز؛ در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی و پیگیری تا تصویب نهایی؛ اجرای برنامه های مصوب و بودجه های ابلاغی که در حیطه عمل حوزه دفتر باشد.
-
تهیه اساسنامه ها و آیین نامه های نمونه و تدوین و ارائه روش های اداری مورد نیاز برای شرکت ها و
اتحادیه های تعاونی های حوزه دفتر؛ در چارچوب قوانین و مقررات
-
مشارکت در تهیه پیش نویس مقررات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
-
برنامه ریزی و پیگیری به منظور اعمال کمک و همکاری در تأسیس و گسترش شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با هماهنگی دفتر توسعه کارآفرینی
-
همکاری در بررسی نیازهای اعتباری و مالی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش (ارزی و ریالی) سالانه تعاونی های حوزه دفتر؛ همچنین نیازهای تکنولوژیک، ماشین آلات و نهاده های مورد نیاز آن ها
-
نظارت و پیگیری روند شناسایی تعاونی های مشمول دریافت کمک های دولتی و تسهیلات اعتباری حمایتی، با هماهنگی دفتر امور اقتصادی، جلب و هماهنگی حمایت ها، منابع و مشوق ها
-
پیگیری جهت جذب اعتبارات و منابع مالی تخصیصی به تعاونی های حوزه دفتر و نظارت بر حسن مصرف آن و ارائه گزارش های دوره ای عملکرد به مافوق
-
تهیه شاخص های نظارت بر شرکت ها و اتحادیه های حوزه دفتر، متناسب با ارزش ها، اهداف و فعالیت های
آن ها و پیشنهاد به مافوق و انجام نظارت ها با توجه به شاخص های مصوب
-
نظارت جامع بر نحوه فعالیت های شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، به منظور دسترسی به ارزیابی صحیح از نارسائی ها، نیازها، توانائی ها، امکانات آن ها برای استفاده در برنامه ریزی ها و اعمال کمک ها و نیز پیشگیری از رکود غیر عادی فعالیت ها
-
برنامه ریزی و پیگیری لازم به منظور تعیین تکلیف تعاونی های راکد و متوقف و هماهنگی با مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط جهت رفع مشکلات مالی و حقوقی اعضا و سهامداران
-
برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و کارآمدی تعاونی های حوزه دفتر در انجام فعالیت ها و تحقق هدف های تعریف شده آن ها و در صورت لزوم کمک به بازسازی، نوسازی و توسعه کمّی و کیفی آن ها؛ با هماهنگی و همکاری حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی و حوزه معاونت کارآفرینی و توانمندسازی و در چارچوب مصوبات کمیته بهره وری تعاون
-
همکاری با دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها در ساماندهی و راهبری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مدیریت و سایر آموزش های مورد نیاز ارکان و مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر و همکاری در ارزیابی مقدار تحقق یافته آن
-
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با تأکید بر موارد زیر:
 
نظارت بر— فرایند تأسیس، ادغام، انحلال، تعیین هیأت تصفیه و هرگونه تغییر مواد اساسنامه و صدور مجوز های لازم
 
نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده (12) قانون اجرای سیاست های— کلی اصل 44، برای تعاونی های سهامی عام
 
نظارت بر برگزاری به موقع مجامع عمومی— و بر حسن انجام آن ها و در صورت لزوم اعمال اختیارات تبصره (3) ماده (33) و تبصره (2) ماده (35) قانون برای شرکت های تعاونی فراگیر ملی متعارف و اتحادیه های آن ها
 
نظارت بر تشریفات بلوک بندی در تعاونی های سهامی عام—
 
نظارت بر فرایند— انجام انتخابات هیأت مدیره، بازرسان قانونی و انتخاب مدیران عامل
 
رسیدگی به— شکایاتی که مراجع ذیربط آن اقدام لازم بعمل نیاورده باشند.
 
پیگیری تخلفات— ارکان و مسئولان متخلف در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، با هماهنگی دفتر حقوقی
 
پیشنهاد انجام اقدامات تنبیهی قانونی حسب مقررات مربوط به هر نوع از— تعاونی ها؛ از قبیل سلب مزایا از
تعاونی های متخلف، انحلال تعاونی ها، اعمال بند (17) ماده (66) قانون و سایر اقدامات قانونی مجاز به مافوق با هماهنگی دفتر حقوقی
-
ارائه گزارش های دوره ای مستمر از نظارت های اعمال شده، به مافوق؛ با توجه به شاخص های نظارتی مصوب
-
انجام مطالعات لازم در زمینه های مورد نظر- معطوف به وظایف- بر اساس مصوبات شورای مطالعات و
پژوهش های وزارتخانه
-
استفاده مؤثر از ظرفیت اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در انجام وظایف حوزه دفتر؛
-
مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات حاکم بر تعاونی های حوزه دفتر
-
همکاری با نشریات تخصصی تعاون و سایر واحدهای اداری و مراکز آموزشی و فرهنگی زیر نظر وزارت تعاون در جهت تهیه کتب و جزوات تخصصی و انتشار عملکرد تعاونی ها
-
شرکت در جلسات شوراها، کمیسیون ها، کارگروه های تخصصی مربوط حسب مورد
-
ارتباط دو سویه و هماهنگی مستمر با سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تعاونی های سهامی عام
-
سایر امور محوله از سوی مافوق

4-4- دفتر راهبری حسابرسی و بهبود روش های مالی تعاونی ها

-
گردآوری، تهیه و تنظیم مجموعه مقررات مالی حاکم بر تعاونی ها و اتاق های تعاون به منظور تسهیل در امور مالی آن ها
-
برنامه ریزی به منظور کمک به بهبود مدیریت مالی تعاونی ها و اتاق های تعاون
-
تهیه و تنظیم روش های مالی و سیستم های مکانیزه مالی مناسب تعاونی ها و اتاق های تعاون جهت ارائه به
آن ها و پیگیری اعمال آن ها
-
پیگیری اجرای مقررات معطوف به استانداردهای حسابداری و حسابرسی در بخش تعاونی
-
برنامه ریزی به منظور کمک به بهبود عملکرد بازرسان قانونی تعاونی ها و اتاق های تعاون
-
جلب همکاری و نظارت بر فعالیت اتحادیه های تعاونی تخصصی معطوف به امور مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی قانونی؛ کمک به توسعه فعالیت آن ها با همکاری دفتر توسعه تشکل های بین تعاونی
-
تدوین دستورالعمل های نحوه نظارت مالی ادارات کل تعاون استان ها بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون و نظارت بر اجرای آن ها
-
نظارت عالیه بر اقدامات بازرسان قانونی تعاونی ها و اتاق های تعاون در جهت ایفای مطلوب وظایفشان
-
بررسی مالی و اظهار نظر نسبت به شکایات واصله از سازمان های نظارتی و مقامات مافوق
-
برنامه ریزی و هماهنگی به منظور ارزیابی عادلانه ارزش سهام تعاونی های متعارف و آندسته از تعاونی های سهامی عام که در بورس پذیرش نشده باشند و نظارت بر روند آن
-
راهبری و نظارت عالیه بر حسن تبادل سهام در تعاونی ها
-
نظارت بر عملکرد ادارات کل تعاون استان ها در ارتباط با روند ادغام، انحلال و تصفیه تعاونی ها از نظر مالی
-
برنامه ریزی به منظور شفاف کردن عملیات مالی تعاونی ها و اتاق های تعاون برای گزارش در مجامع عمومی و اطلاع اعضای آن ها- با حفظ محرمانه ماندن اطلاعاتی که برای غیر نباید فاش شوند.
-
ارتباط و هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و سایر مراجع ذیربط با حوزه فعالیت دفتر به منظور حمایت از بخش تعاونی
-
تدوین و ارائه گزارش های نظارتی دوره ای از حسابرسی های مالی تعاونی ها و اتاق های تعاون و
گزارش های بازرسان قانونی به ویژه در امور ارجاعی از طرف مقامات مافوق
-
همکاری با دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها، در آموزش های معطوف به امور مالی و موارد مشابه
-
حسابرسی و رسیدگی مالی موردی از شرکت ها، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون طبق دستور مافوق
-
انجام سایر امور محوله