معرفی اداره کل

وظایف اداره کل تعاون

1_ اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان

2_ تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور

3_ ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش های تعاونی و سایر بخش های اقتصادی

4_ کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی – مالی – حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز

5_ اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار نشریات مورد لزوم

6_ راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی-مالی – اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستم های بهتر و همچنین ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی – اداری- مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط اداره صحیح تعاونیها

7_ ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها

8_ جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بهر نحو از نام تعاونی سوء استفاده می کنند.

9_ فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح – ایجاد – توسعه – بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و دستیابی به وسایل و کالاهای مورد نیاز و همچنین نظارت بر امور آنها

10_ صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونیها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی

11_ تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولیدی

12_ تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی

13_ اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه

14_ انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین توانایی ها و امکانات به منظور استفاده در برنامه ریزی مربوط

15_ صدور مجوز انحلال تعاونیهای موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی به استثنای تعاونی های فرااستانی و اتحادیه های تعاونی سراسری

16_ انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز تعاونیها

17_ تشکیل مجامع عمومی تعاونیهای موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون بخش تعاونی به استثنای شرکتهای تعاونی فرااستانی و اتحادیه های تعاونی سراسری

18_ اعمال وظایف و اختیارات وزارت تعاون در مورد اتاق های تعاون با حوزه عمل استانی

19_ فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح-ایجاد-توسعه-بازسازی- نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها

20_ سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

20_ سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.