با توجه به اهمیت تقویت تعاملات درون استانی و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در سطح هر یک از استانهای کشور "شورای هماهنگی تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان" که از این پس به اختصار "شورای هماهنگی استان" نامیده می شود با رعایت دستورالعمل ذیل تشکیل می گردد.

   

  الف ) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان :

   

  1. 1- ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان
  2. 2- ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
  3. 3 - ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاه های تابعه
  4. 4 - بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندیهای مشترک دستگا ه های اجرایی درجهت تحقق اهداف وزارتخانه

   

  ب) وظایف شورای هماهنگی استان :

   

  1. 1- بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا درجهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله براساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان
  2. 2- تعیین وظایف و تکالیف هریک از اعضاء شورا درجهت اجرای مصوبات شورا
  3. 3- ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضاء شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی و مرتبط در سطح استان
  4. 4 - پیگیری، نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا
  5. 5- تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه درجلسات شورا

   

  ج) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان :

  1. 1- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان )رئیس شورا(
  2. 2- مدیرکل تأمین اجتماعی استان
  3. 3- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان
  4. 4- مدیرکل بهزیستی استان
  5. 5- مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان
  6. 6- مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان
  7. 7-مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان
  8. 8- مدیر صندوق کارآفرینی استان
  9. 9- مدیر صندوق بازنشستگی استان
  10. 10- مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان
 

  خواجه مظفری

   

  دکتر حسینعلی خواجه مظفری

  مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

  22

   

  محمد جواد احمدی

  دبیر شورای هماهنگی

  33

  مهندس عارف کیانی

  مدیرکل بهزیستی استان گلستان

  44

   

  سید حسین میرمعینی
  مدیر شعب بانک رفاه استان گلستان

   

  55

   

  احمد نصرتی

  مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان

  66

  مهندس کرایلو

  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای

  77

   

  محمدرضا شریفی

  مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون

   

  88

   

  نودهی

  مدیرکل بیمه ای تأمین اجتماعی استان

  99

   

  دانیال پولادوند

  مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گلستان

  1010

   

  شهرکی

  مدیریت صندوق کارآفرینی امید

   

  1111

   

  محمد براری

  مدیر صندوق بازنشستگی استان گلستان

   

 

 

شماره جلسه تاریخ مکان برگزاری گزارش جلسه
1     صورتجلسه  مصوبات
2      
3      
4      
5    
 

  تقویم برگزاری جلسات شورای هماهنگی استان گلستان در سال 99

   

  ردیف

  روز

  تاریخ

  مکان

  1

  پنج شنبه

  99/02/04

  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

  2

  دوشنبه

  99/02/29

  بانک توسعه تعاون استان

  3

  دوشنبه

  99/03/26

  اداره کل بیمه ای تأمین اجتماعی استان

  4

  دوشنبه

  99/04/23

  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

  5

  دوشنبه

  99/05/27

  بانک رفاه کارگران استان

  6

  دوشنبه

  99/06/24

  اداره کل بهزیستی استان

  7

  دوشنبه

  99/07/28

  صندوق بازنشستگی استان

  8

  دوشنبه

  99/08/26

  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

  9

  دوشنبه

  99/09/24

  اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان

  10

  دوشنبه

  99/10/22

  صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر

  11

  دوشنبه

  99/11/27

  صندوق کارآفرینی امید استان

  12

  دوشنبه

  99/12/25

  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان