معرفی باشگاه تعاون

 

باشگاه تعاون مرکز هم اندیشی کسانی است که اعتقاد به کار گروهی و تعاون داشته و در تلاشند تا فرهنگ توسعه تعاون ترویج یابد .شما می توانید با ارائه راهکارها و الگوهای مناسب در بخشهای اشاره شده زیر و مورد نظر خود ما را در این راه یاری فرمایید .  

1- راهکارها و الگوهای ایجاد اشتغال در بخش تعاون.
2- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی «تعاونیهای کارآفرینی»
3- راهکارها و الگوهای خودگردانی و خوداتکایی تعاونیها.
4- راهکارها و الگوهای آموزش و اطلاع رسانی در تعاونیها.
5- راهکارها و الگوهای توانمندسازی مستمر تعاونیها.
6- راهکارها و الگوهای کارورزی در تعاونیها.
7- راهکارها و الگوهای همکاری تعاونیها با یکدیگر.
8- راهکارها و الگوهای ورود تعاونیها به مقوله جهانی شدن و WTO
9- راهکارها و الگوهای یکپارچه سازی بخش تعاون و تولی گری یکپارچه وزارت تعاون.
10- راهکارها و الگوهای رقابت پذیری تعاونیها (در مقابل بخشهای خصوصی و دولتی)
11- راهکارها و الگوهای ترویج و گسترش بخش تعاون در تولید محصولات استراتژیک.
12- راهکارها و الگوهای ترویج و گسترش بخش تعاون در تولیدات صادرات گرا.
13- راهکارها و الگوهای ترویج و گسترش بخش تعاون در صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی.
14- راهکارها و الگوهای ترویج و گسترش بخش تعاون در صنایع مبتنی بر منابع.
15- راهکارها و الگوهای ترویج و گسترش بخش تعاون در صنایع کوچک و متوسط.
16- راهکارها و الگوهای ترویج و گسترش بخش تعاون در بانکداری.
17- راهکارها و الگوهای ترویج و گسترش بخش تعاون در بیمه.
18- راهکارها و الگوهای تعامل فعال تعاونیها با بخش خصوصی و دولتی.
19- راهکارها و الگوهای جلب مشارکت خارجی در بخش تعاون.
20- راهکارها و الگوهای افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی (اصل 44 قانون اساسی)
21- راهکارها و الگوهای افزایش بهره وری در بخش تعاون.
22- راهکارها و الگوهای گسترش فعالیت تعاونیهای صادراتی و تعاونیهای مرزنشین.
23- راهکارها و الگوهای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک در بخش تعاون.
24- راهکارها و الگوهای سرمایه گذاری بخش تعاون در فعالیتهای گردشگری (کوتوریسم، اگروتوریسم و ...)
25- راهکارها و الگوهای ایجاد خوشه های تعاونی.
26- راهکارها و الگوهای تشکیل شرکتهای تعاونی فراگیر.
27- راهکارها و الگوهای تشکیل شرکتهای تعاونی با مقیاس بزرگ جهانی.
28- راهکارها و الگوهای توسعه مبتنی بر دانایی در بخش تعاون.
29- راهکارها و الگوهای ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فن آوری با مشارکت بخش تعاون.
30- راهکارها و الگوهای ترویج و گسترش تعاونی در بخشهای آموزش متوسطه، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای.
31- راهکارها و الگوهای گسترش تعاونیهای تحقیقاتی، مشاوره ای و خدمات نرم افزاری.
32- راهکارها و الگوهای تسهیل فرایند دستیابی تعاونیها به منابع، اطلاعات و فن آوری.
33- راهکارها و الگوهای توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.
34- راهکارها و الگوهای ترویج فرهنگ تعاون.
35- راهکارها و الگوهای تحصیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها (شبکه سازی)
36- راهکارها و الگوهای حمایت بخش دولتی از تشکیل و توسعه تعاونیها شامل:
- راهکارها و الگوهای تخفیف مالیاتی
- راهکارها و الگوهای ارائه تسهیلات اعتباری
37- راهکارها و الگوهای بانکداری تعاونی.
38- راهکارها و الگوهای ایجاد بیمه تعاونی.
39- راهکارها و الگوهای ایجاد بانک توسعه تعاون.
40- راهکارها و الگوهای بهینه بازاریابی و بازاررسانی در بخش تعاون.
41- راهکارها و الگوهای تشکیل تعاونیهای سهامی.
42- راهکارها و الگوهای توسعه فرهنگ تعاون در بین مسئولین و مردم.
43- راهکارها و الگوهای مؤثر ایجاد شهرکها و مجتمع های تعاونی.
44- راهکارها و الگوهای مؤثر ایجاد نمایشگاههای تعاون.
45- راهکارها و الگوهای مؤثر بکارگیری توان و خدمات سایر وزارتخانه ها و دستگاهها در راستای اهداف بخش تعاون.
46- راهکارها و الگوهای طرح «آموزش تعاون از کودکستان تا دانشگاه»
47- راهکارها و الگوهای «آموزش کارآفرینی و نحوه اداره شرکتهای تعاونی»
48- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی دهکده ها و بلوکهای سلامت و مجتمع های خدمات پزشکی و بهداشتی درمانی.
49- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی مجتمع های تعاونی خدمات دهیاری، توسعه منطقه ای و توسعه مرزنشینی.
50- راهکارها و الگوهای ساماندهی طرح «سهام عدالت» در قالب تعاونیهای تولیدی و مولد.
51- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی «مرکز بازاریابی تعاون».
52- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی «شبکه تأمین و تدارک کالای تعاون».
53- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی «مراکز تحقیق و توسعه تعاون»
54- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی «دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات آموزشی تعاون».
55- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی «صندوقهای تعاونی توسعه صادرات».
56- راهکارها و الگوهای ورود بخش تعاون به عرصه فن آوریهای نوین (نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی و تکنولوژیججهای برتر nigh Teeh)
57- راهکارها و الگوهای «استانداردسازی و رتبه بندی مدیریت تعاونیها»
58- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی «صندوق ضمانت تولید و خدمات تعاونیهای نوپا»
59- راهکارها و الگوهای برتر «حسابرسی و نظارت تعاونیها»
60- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی بازار بورس سهام مستقل برای تعاونیها.
61- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی «شوراهای حل اختلاف تعاون».
62- راهکـارها و الگـوهای اصلاح نظام آمـارهای ملی و طراحی برنامه جـامع نظام آمارهای ثبتی تعاون.
63- راهکارها و الگوهای شناسایی و گسترش مدلهای موفق تعاونی.
64- راهکارها و الگوهای اصلاح و تسهیل روش ثبت و اداره امور تعاونی.
65- راهکارها و الگوهای ارائه آموزشهای مهارتی برای اعضای تعاونیها.
66- راهکارها و الگوهای کاهش و یا حذف هزینه های شکل گیری فعالیت تعاونی.
67- راهکارها و الگوهای ایجاد و توسعه بانک اطلاعات توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی.
68- راهکارها و الگوهای «گسترش شرکتهای تعاونی مادرتخصصی»
69- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی «شرکتهای تعاونی طراحی، مشاوره و احداث واحدهای تعاونی»
70- راهکارها و الگوهای طراحی و راه اندازی «شرکتهای مختلط تعاونی ـ دولتی ـ خصوصی»
71- راهکارها و الگوهای گسترش حضور تعاونیها در فعالیتهای بزرگ اقتصادی (صنایع بزرگ و مادر نظیر نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و ...)
72- راهکارهای تحقیق سهم 25 درصدی از تولید ناخالص داخلی در بخش تعاون